Renditööjõu vahendaja peab olema Majandustegevuse registris

Alates 1. juulist 2009 peavad kõik renditööjõu vahendajad olema registreeritud majandustegevuse registris.
Kui renditööjõu vahendaja ei ole end registreerinud majandustegevuse registris, siis ei ole tal enam tegutsemisõigust.
Selline registreerimise nõue tuleneb Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 381  (01.07.2009 jõustunud muudatus)
"§ 381. Tegutsemine renditööjõu vahendajana

Renditööjõudu võib vahendada eraõiguslik juriidiline isik, kes on registreeritud tööjõurendi vahendajana majandustegevuse registris."
Mis on renditöö, selle selgituse leiab uuest 01.07.2009 jõustunud Töölepinguseadusest §6 lg 5.
"§6. Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel
(5) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja teeb tööd, alludes kolmanda isiku (kasutajaettevõtja) juhtimisele ja kontrollile (renditöö), peab tööandja lisaks käesoleva seaduse §-s 5 nimetatule teatama töötajale, et töökohustusi täidetakse renditööna kasutajaettevõttes."

Registreerimaks oma tegevust majandustegevuse registris saab taotlus esitada:
"        X-tee ettevõtjaportaali (äriregistris registreeritud ettevõtja- ettevõtja esindusõigust omav isik tuvastatakse Äriregistri andmete alusel) või
"        kodanikuportaali (füüsiline isik) kaudu
"        kui aga ettevõtjal ei ole võimalik kasutada ettevõtja- või kodanikuportaali või digiallkirja, siis tuleb edastada taotlus registreeringu teinud asutusele posti teel

Tagasi avalehele